Ekonip

DE DE DE

ODPOWIEDZIALNY | BEZPIECZNY BIZNES

 

Informacje wymagane do podania do publicznej wiadomości przez prowadzącego zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej Ekonip Sp. z o.o., zlokalizowany przy ul. Przemysłowej 1A w Radziejowicach, zgodnie z art. 261a ustawy Prawo ochrony środowiska

 

1) oznaczenie prowadzącego zakład

Prowadzącym zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii, zlokalizowany
w Radziejowicach, przy ul. Przemysłowej 1A jest Ekonip Sp. z o.o. reprezentowany przez Zarząd.

 

2) potwierdzenie, że zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz że prowadzący dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust. 1, właściwym organom i przekazał im program zapobiegania awariom

Prowadzący Ekonip Sp. z o.o. opracował i przedłożył właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej zgłoszenie zakładu w Radziejowicach jako zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Zgłoszenie zostało przekazane równocześnie do wiadomości Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. Prowadzący zakład
Ekonip Sp. z o.o.  opracował program zapobiegania awariom, w którym przedstawiony został wdrożony w zakładzie system zarządzania bezpieczeństwem gwarantujący odpowiedni do zagrożeń poziom ochrony ludzi i środowiska. Program zapobiegania awariom został przedłożony właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

 

3) opisu działalności zakładu

Profil działalności zakładu Ekonip Sp. z o.o. w Radziejowicach obejmuje świadczenie kompleksowych usług logistycznych dla firm zewnętrznych w przedmiocie magazynowania, spedycji oraz transportu powierzonych ładunków i towarów.

 

4) charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń, jakie powodują

O zaliczeniu Ekonip Sp. z o.o. do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej decyduje przekroczenie ilości progowych, składowanych w zakładzie substancji niebezpiecznych spełniających kryteria kwalifikowania do kategorii substancji stwarzających zagrożenia fizyczne tj. substancje stałe i ciekłe utleniające oraz aerozole łatwopalne, a także substancji niebezpiecznych dla środowiska wodnego w kategorii ostre 1 lub przewlekłe 1 oraz przewlekłe 2.

 

5) informacji dotyczących sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnionych z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej

Na terenie zakładu funkcjonuje jeden rodzaj alarmu, uruchamiany na wniosek osoby upoważnionej do kierowania działaniami ratowniczymi podczas wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

 


Alarm ostrzegawczy syrena modulowana, przerywana oznaczająca, że w magazynie wydarzył się pożar, wypadek ciężki lub awaria chemiczna.


 

 

Przeprowadzona dla zakładu ocena zagrożenia poważną awarią przemysłową oraz analiza ryzyka wykazała, że skutki zidentyfikowanych zdarzeń awaryjnych nie obejmują zasięgiem terenu poza obszarem należących do Ekonip Sp. z o.o.

 

6) informacje o opracowaniu i przedłożeniu właściwym organom raportu o bezpieczeństwie

Prowadzący zakład opracował i przedłożył właściwym organom Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska raport o bezpieczeństwie. Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej decyzją z dnia 8.01.2016r. zatwierdził raport o bezpieczeństwie sporządzony dla zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej Ekonip Sp. z o.o., zlokalizowanego przy ul. Przemysłowej 1A w Radziejowicach.

 

7) informacje dotyczące głównych scenariuszy awarii przemysłowej oraz środków bezpieczeństwa, które zostaną podjęte w przypadku wystąpienia awarii

 

Przy sporządzaniu głównych scenariuszy awarii przemysłowych jakie mogą potencjalnie wystąpić w zakładzie Ekonip Sp. z o.o. wzięto pod uwagę następujące kryteria:

­   uwzględniono wszystkie kategorie substancji niebezpiecznych występujących na terenie zakładu, ich właściwości fizyko-chemiczne oraz stwarzane zagrożzenia,

­   uwzględniono wszystkie rodzaje operacji logistycznych realizowanych w zakładzie
z udziałem substancji niebezpiecznych,

­   wyeliminowano zdarzenia częste o znikomych skutkach (drobne wycieki/emisja substancji niebezpiecznych),

­   wyeliminowano powtarzające się scenariusze zdarzeń,

­   dla różnych pojemników procesowych uwzględniano ten, dla którego awaria może spowodować najpoważniejsze skutki,

­   ocenie poddano wdrożone w zakładzie środki techniczne oraz organizacyjne mające na celu zapobieganie awariom awaryjnym oraz ograniczające ich skutki w przypadku ich zaistnienia,

­   nie rozpatrywano skutków scenariusza katastroficznego, ze względu na znikome prawdopodobieństwo jego wystąpienia.

Analizie poddano prawdopodobne przyczyny wystąpienia zdarzeń mogących przyczynić się do wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w zakładzie, przebieg awarii oraz rodzaj
i zasięg jej potencjalnych skutków dla ludzi, środowiska i mienia zakładu.

 

Zidentyfikowano 14 możliwych do wystąpienia w zakładzie reprezentatywnych scenariuszy awarii (RZA):

­   dla dwóch RZA założono uwolnienie substancji niebezpiecznej dla środowiska wodnego,

­   wytypowano cztery scenariusze z aerozolami oraz pięć scenariuszy z cieczami palnymi, uwzględniając zagrożenia związane z wytworzeniem mieszaniny wybuchowej (DGW), wybuchem i pożarem,

­   wytypowane zostały trzy RZA z udziałem substancji stwarzających zagrożenie dla zdrowia.

 

Środki bezpieczeństwa podjęte w przypadku  wystąpienia ww. zdarzeń awaryjnych obejmą:

 

INFORMACJE DLA KLIENTÓW

Naszym Klientom oferujemy możliwość przechowywania towarów w jednym z najlepiej zabezpieczonych magazynów w Polsce. 

W ramach naszych usług świadczymy m.in.: