Ekonip

DE DE DE

ODPOWIEDZIALNY | BEZPIECZNY BIZNES

 

INFORMACJE DLA LUDNOŚCI

Firma EKONIP od 20 lat zlokalizowana jest w Radzejowicach w województwie mazowieckim. Od samego początku z najwyższą starannością podchodziła do właściwego zabezpieczenia swoich obiektów, celem uchronienia pracowników, lokalnej społeczności oraz środowiska przed ewentualnymi skutkami awarii infrastruktury, którą zarządza. Sposób zabezpieczenia, zastosowane technologie i rozwiązania są jedynymi z najnowocześniejszych w Polsce, co ma pozwolić na uchronienie zarówno społeczności jak i środowiska przed wszelkimi negatywnymi skutkami, mogących potencjalnie wystąpić awarii. 

W naszej firmie każdego roku prowadzone są specjalne szkolenia, w tym również z udziałem Straży Pożarnej, które nie tylko pozwalają pracownikom przewidywać, ale również zapobiegać zdarzeniom, których następstwa mogą skutkować powstaniem zagrożeń dla nich samych oraz otoczenia.

W całej historii firmy, nie miało miejsca żadne zdarzenie, które mogłoby sprowadzić niebezpieczeństwo na ludności, środowisko i mienie.

 

ZAKŁAD DUŻEGO RYZYKA

ZAKŁAD DUŻEGO RYZYKA WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ

1. Oznaczenie Prowadzącego Zakład:

EKONIP Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 1A

96-325 Radziejowice

www.ekonip.pl

2. Oznaczenie Kierującego Zakładem:

Włodzimierz Rybacki - Prezes Zarządu

3. Oświadczenie, że Zakład podlega przepisom dotyczącym Zakładów Dużego Ryzyka Wystąpienia Awarii

Zgodnie z wymogami Ustawy "Prawo Ochrony Środowiska" z dnia 27 kwietnia 2001r. oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie sie w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładku o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystapienia poważnej awarii przemysłowej, w 2015r. obiekt magazynowy EKONIP Sp. z o.o. w Radziejowicach został zaklasyfikowany jako Zakład o Dużym Ryzyku Wystąpienia Poważnej Awarii Przemysłowej z tytułu składawania na terenie magazynu produktów ...........

Zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001, w raz z późniejszymi zmianami prowadzący Zakład Dużego Ryzyka dokonał zgłoszenia właściwym organom: Program Zapobiegania Poważnym Awariom Przemysłowym oraz pozostałe wymagane prawem dokumenty:

4. Opis działalności

Firma EKONIP Sp. z o.o. prowadzi działalności w zakresie przechowywania i transportu produktów, w specjalizacji materiały niebezpieczne.

5. Wykaz grup produktów

6. Sposób postępowania w przypadku wystąpienia awarii

W przypadku wystąpienia realnego zagrożenia dla osób znajdujących się w najbliższycm sąsiedztwie Zakładu, niezbędne działania (w tym związane z ewakuacją mieszkańców) bedą podejmowane przez wyznaczone służby ratownicze.

 

INFORMACJE DLA KLIENTÓW

Naszym Klientom oferujemy możliwość przechowywania towarów w jednym z najlepiej zabezpieczonych magazynów w Polsce. 

W ramach naszych usług świadczymy m.in.: